Seneste nyt

Seneste nyt fra bestyrelsen


Info fra Dragør Kommune vedr. kystbeskyttelse

Se informations brevet i sin fulde længde (-læs her!)


Vandaflæsning 28/April-24 kl. 11-13


April 2024 -Nyhedsbrev (læs Her)

 • Vejmøde 5/April
 • Generalforsamling 15/maj
 • Storskrald
 • Portal Kongelundsskoven


Marts 2024 -Dialog møde vedr. asfalt og vores vejs vedligeholdelse (-læs den fulde indkaldelse her)

Kort resume af mødets "dagsorden":

Asfalten på Møllevangsstiener i dårlig stand, og slidlaget (det øverste lag asfalt) er slidt af. Vejkassen (det bærende lag under slidlaget) er også truet og risikerer at blive ødelagt. I de seneste år har vi udsat udskiftningen ved at lappe huller, men denne løsning er ikke længere holdbar. Hvis vi ikke snart handler, kan det ende med en dyr renovering af hele vejkassen i stedet for blot at skifte slidlaget. -fortsætter under billederne
For at drøfte mulighederne har vi hyret en asfaltekspert, og vi opfordrer alle med forslag eller modstander af projektet til at deltage i dialogmødet. Dette møde finder sted på Møllevangsstien fredag den 5. april kl. 16. Det er vigtigt at deltage, da der ikke vil være en tilsvarende dialog på den kommende generalforsamling den 15. maj.Hvis du er tilhænger af at skifte slidlaget, behøver du ikke møde op til dialogmødet, men finansieringen af projektet vil ikke blive diskuteret på dagen.


Marts 2024 -NYE Vedtægter, Ordensregler, Referat ekstraordinær generalforsamling

 • læs de nye Ordensregler vedtaget 28/2-2024 (-læs her!)
 • læs de nye Vedtægter vedtaget 28/2-2024 (-læs her!)
 • læs referat vedr den ekstraordinære generalforsamling 28/2-2024 (læs her!)


Februar 2024 -Referat vedr. ekstraordinær Generaforsamling

 • Læs referatet i sin fulde længde (-læs her!)


Februar 2024 -indkaldelse til ekstraordinær Generalforsamling 28/2-2024

 • indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling (-læs her!)
 • reviderede vedtægter -bestyrelsens forslag (-læs her!)
 • reviderede ordensregler -bestyrelsens forslag (-læs her!)
 • fuldmagts dokument, klar til printning (-se her!)


Februar 2024 -Underskrevet referat vedr. ekstraordinær Generalforsamling 23/11-2023


Se Referatet i sin helhed (-læs her!)2023 -Nyhedsbrev og INFO vedr. Ekstra ordinær Generalforsamling


 • Vedtægter + ekstraordinær generalforsamling 23/11
 • Ordensregler
 • Affaldscontainer
 • Væltede træer
 • Retningsliner for drivhuse
 • Klage og Rep. vej
 • Ny Revisor
 • Vandmåler
 • Ubudnegæster


Se referatet i sin helhed (læs her!)


August 2023 -Referat bestyrelsesmøde 31/8-23


 • Rydning af areal mod fælledvej og kalvebodvej
 • Udbedring af fællesveje
 • Kommende dialogmøde vedr. veje i vores område
 • Vedtægter og ordensregler
 • Vedr eksisterende lokalplan
 • Diverse


Se referatet i sin helhed (læs her!)


Maj 2023 -Referat bestyrelsesmøde 2/5-23


 • Generalforsamling 25/5
 • Vedtægtsændringer
 • Møde med Dragør kommune
 • AF Møllevang fylder 60 år
 • Diverse


Se referatet i sin helhed (læs her!)


  Februar 2023 -Referat bestyrelsesmøde 22/2-23


  Februar 2023 -Nyhedsbrev

  Nyhedsbrevet er udsendt og ophængt i foreningensskabe.

  • Træer i foreningen
  • Grus- & asfaldtveje
  • Vandbrønde
  • Møllevangs vedtægter

  Se referatet i sin helhed (læs her!)


  Januar 2023 -nyttig info som bør læses

  Nabo i villa til statens skov –hvad må man

  "Naturstyrelsen får løbende henvendelser fra naboer, som ønsker at
  foretage beskæringer af skovens træer eller andre arbejder på skovens
  areal. Nærværende notat har til formål at beskrive de generelle muligheder
  og begrænsninger samt distriktets praksis i tilfælde af ulovlige
  skelovertrædelser." Læs hele brevet fra NATURSTYRELSEN Her!


  September 2022

  Nyhedsbrev er udsendt (læs her)

  -der vil blive aflæst vand d. 25/9-2022


  Maj 2022

  Generalforsamlingen er overstået, og fremmødet var skuffende lavt. Der blev dog sammensat en ny bestyrelse. Vi afventer stadig referatet fra VOPA, men vil dog nævne, at det blandt andet blev vedtaget at hæve kontingentet med kr. 990,-, som vil blive opkrævet sammen med vandregningen allerede ultimo maj 2022.


  Marts 2022

  Nyhedsbrev 4 er udsendt, hvori i bl.a. den kommende Generalforsamling omtales.


  Februar 2022

  Nu er Møllevangsstien og 'Fugle-vejene' blevet nødtørftigt renoveret. Alle vejlamperne er blevet vasket og pærerne er blevet skiftet


  Januar 2022

  VOPA er startet som vores nye administrator. Foreningens regnskab, som er modtaget fra vores tidligere administrator er vurdret ulovligt, og skal nu underksastes ekstern revision.


  December 2021

  Nyhedsbrev 3 er kommet sammen med den første sne (Læs det her)

  Vi har modtaget følgende informationsfolder fra Dragør Kommune (Folder)

  Ifølge fyrværkeriloven er det forbudt at affyre fyrværkeri i stort set hele Møllevang pga. dyrehold i nabolaget.


  November 2021

  Der er foretaget nødtørftige lapninger af Møllevangsstien, og et par udbedringer af huller i grusvejene.

  Indledende forhandlinger med vores nye administrator, VOPA, er påbegyndt.

  Vi har som naboer til Kongelunden, overfor Borgmesteren, protesteret over den voldsomme skovning som Naturstyrelsen har iværksat. Vi frygter, at læ-effekten ved vestenvindsstorme er ødelagt, og at træer risikerer at vælte ned over huse langs skovbrynet.


  Oktober 2021

  Nyhedsbrev 2 (Læs det her)

  Vandaflæsningen er afsluttet for i år.

  Kommunen er blevt underrettet om, at vi ikke ønsker fælles affaldsøer i Møllevang, men vil fastholde individuel afhentning.


  September 2021

  Ny bestyrelse

  Nyhedsbrev 1 (Læs det her)

  Vandaflæsning sker sidst i september/1.oktober så I bedes klargøre og rydde omkring målerbrønden.


  August 2018

  Vandaflæsning

  Vandaflæsning sker sidst i september/1.oktober så folk skal klargøre og rydde omkring målerbrønden. Som bekendt var det ikke muligt for bestyrelsen at organisere og gennemføre den forrige vandaflæsning, hvorfor afregning skete a conto. Dette vil blive efterreguleret.


  Vi byder de nye andelshavere velkommen:


  • Rødkælkevej 8
  • Solsortevej 8
  • Musvitvej 4
  • Musvitvej 11
  • Vipstjertevej 4
  • Vipstjertevej 10
  • Vipstjertevej 11


  Juni 2018

  Ansøgning til Dragør Kommune vedr. dispensation fra lokalplan angående udvidelse af indkørsler, opsætning af

  plankeværk samt beskæring af bevoksning på nabogrunden. Korrespondance


  Sommer 2018

  Henrik Eld forlader bestyrelsen


  28/2 2018

  Bestyrelsen består nu af:

  Formand Lars Beierholm, Rødkælkevej 10 - Telefon 26 22 08 77

  Næstformand Rene Thomsen, Rødkælkevej 4 (kan ikke kontaktes)

  Kasserer Lene (Efternavn ikke oplyst), Solsortevej 11 (kan ikke kontaktes)

  Sekretær (Ingen)

  Menigt medlem - Henrik Eld


  Suppleant (Ingen)

  Suppleant (Ingen)


  Revisor - Mathias Rosenaa

  Revisor - Ole Nielsen


  12/2 2018

  Ordinær Generalforsamling onsdag 28 februar 2018 kl. 19 i Hollænderhallen, Halvvejen 3


  28/3 2017

  Ekstraordinær generalforsamling, hvor ny bestyrelse vælges


  22/2 2017

  Generalforsamlingen bakker op om bestyrelsesmedlem Henrik Eld, som den øvrige bestyrelse har erklæret samarbejdsproblemer med, derfor fratræder alle øvrige medlemmer. Administrationen af foreningen udlægges til advokat Jens Duus.


  27/1 2017

  På siden Dokumenter er Orbicons screeningsnotet vedr. drænforholdene nu uploadet.


  27/11

  Afvanding

  Bestyrelsen har afholdt møder med Dragør Kommune samt et eksternt ingeniørfirma om klimaændringernes omfang og effekt på området herude. Desuden er der blevet diskuteret potentielle fremtidige foranstaltninger med henblik på at undgå oversvømmelser. Der er iværksat indsamling af information fra en række Amagerkanske Haveforeninger for at udveksle erfaringer og eventuelt etablere et samarbejde, idet problemerne er velkendte.


  19/10

  Brønddæksler

  Bestyrelsen besluttede på bestyrelsesmødet at undlade fritlæggelse af brønddæksler i rusvejene, i erkendelse af, at dækslerne dels er markeret på tegninger, og dels gradvis vil blive frilagt ifm. slitage på vejene. Derfor er denne udgift sparet.


  5/10

  Drænudvalget

  Drænudvalget, udpeget af generalforsamlingen, har meddelt, at de har nedlagt arbejdet.


  2/10

  Vandaflæsning

  Den 2/10 blev der foretaget vandaflæsning.