Seneste nyt

Seneste nyt fra bestyrelsen


Sommer 2020

Information angående afhentning af affald i Møllevang i 2020


Dagrenovation

Afhentes hver mandag fra 1. april til 1. oktober, herefter 1 gang om måneden i vinterhalvåret, som er første mandag i måneden.


Haveaffald

Afhentes 2. og 4. mandag i måneden og skal stilles frem foran grunden i rabatten.

Haveaffaldet placeres i den grønne affaldsbeholder, i papirsække eller som grene bundet med sejlgarn eller lignende naturligt nedbrydeligt materiale, max 0,5 x 1 m og må ikke overstige 25 kg

https://www.dragoer.dk/borger/affald-miljoe-og-klima/affald-og-sortering/saadan-sorterer-du/haveaffald/  


Storskrald

Afhentes 2. mandag i måneden

https://www.dragoer.dk/borger/affald-miljoe-og-klima/affald-og-sortering/saadan-sorterer-du/storskrald/
Generel information omkring placering og regler for afhentning af dagrenovation


Adgangsvej og placering

Din adgangsvej og placering af affaldsbeholdere skal leve op til kommunens regulativ for husholdningsaffald. På den måde sikrer vi de bedste arbejdsvilkår for skraldemanden. Læs om krav for adgangsvej og placering af beholdere i regulativet for husholdningsaffald. Du kan også downloade en illustration af adgangsforhold og placering for din beholder her.


Anbringelse af beholdere

 • Oplyst adgangsvej
 • Max 10 % stigning og ingen trin/trapper på adgangsvejen
 • Vend håndtaget til beholderen ud mod adgangsvejen
 • Et jævnt, plant og fast underlag af fx fliser, beton eller asfalt
 • Lågen kan stå åben af sig selv
 • Max 40 m fra vejskel til beholderen
 • Min 1 m bred adgangsvej
 • Min 2,2 m frihøjde på standplads og adgangsvej
 • Ingen forhindringer, som fx cykler
 • Min 20 cm afstand mellem beholder og hus, træ el. lign
 • Ved sne og is: ryddet og saltet/gruset senest kl. 7 på tømmedagen

Hvis din adgangsvej eller placeringen af din beholderen ikke lever op til gældende regler, skal du stille affaldsbeholderne ud til skel senest kl. 6 på tømmedagen. 

Se på tegning hvordan dine affaldsbeholdere bør være placeret og hvordan adgangsveje skal være. Hvis du ikke har fået afhentet dit affald


Hvis ikke du har fået afhentet dit affald, så tjek din postkasse om der ligger en seddel fra renovationsselskabet. Så er det fordi du ikke opfylder en eller flere af ovenstående punkter. 

Hvis du ønsker at anmelde mangelfuld afhentning af affald til tårnby kommune, kan det gøres via følgende link:

https://taarnby.renoweb.dk/Legacy/selvbetjening/anmeldafvigelse.aspx
Marts 2019

Ny Bestyrelse

Efter generalforsamlingen kunne vi byde en ny bestyrelse velkommen:


 • Formand Lars Beierholm, Rødkælkevej 10
 • Næstformand Michael Hansen, Musvitvej 11
 • Catherina Sebbelov, Musvitvej 4
 • Jeppe Thulstrup, Vipstjertevej 4
 • Suppleant Nicolai Kim, Musvitvej 2


 • Revisor Ole Nielsen, Rødkælkevej 11
 • Revisor Lene (Efternavn ikke oplyst), Solsortevej 11Ordinær generalforsamling 2019

Der afholdes generalforsamling i AF Møllevang
mandag d. 18. marts kl. 19.
Det foregår i Hollænderhallens lokale 4.Oktober 2018

Miljørigtig fyring i brændeovn

Her i Møllevang er opvarmning fra varmepumpe tiltaget, alene eller i en kombination med eksisterende brændeovn. Det er et miljørigtigt plus, der minimerer røg, generende for naboer eller i miljøet.


Der har været meget fokus på brændeovne og deres medvirkende årsag til udledning af farlige røggasser: Nogle vil have dem helt forbudt. Dertil har Miljø & Fødevareministeriet  (mst.dk) kommet med nogle givtige retningslinjer, som gerne må tages til efterretning.


Miljøstyrelsens hjemmeside (mst.dk) anbefaler kort:

 • At optænde øverst med tørt træ i en bunke af pindebrænde, med større og større stykker undervejs til bund.
 • Luge og spjæld åbnes optimalt for maximal luftindtag.
 • Begrebet ”10 minutter” omtales inden der lukkes og skrues ned, men tjek lige om alle røggasser er minimeret.
 • Når nyt tørt brænde påfyldes, åbnes for spjæld og luger igen til alle røggasser er forsvundet.
 • Gå ud og tjek: Røg fra skorstenen skal være minimal, næsten usynlig.


Begrebet ”at fyre natten over” kan også praktiseres om dagen. Ved bare at lægge brænde i og lukke for lufttilførsel. Følg ”10 minutters reglen” og godt med luft.


Møllevangs bestyrelse ser gerne at vi efterkommer Miljøstyrelsen vejledning.


Link til Miljøstyrelsens anbefalinger vedr. fyring i brændovn


Link til artikel på Bolius.dk vedr. sundhedsproblemer ved brændeovnePå bestyrelens vegne af AF Møllevang

Lars BeierholmAugust 2018

Vandaflæsning

Vandaflæsning sker sidst i september/1.oktober så folk skal klargøre og rydde omkring målerbrønden. Som bekendt var det ikke muligt for bestyrelsen at organisere og gennemføre den forrige vandaflæsning, hvorfor afregning skete a conto. Dette vil blive efterreguleret.


Vi byder de nye andelshavere velkommen:


 • Rødkælkevej 8
 • Solsortevej 8
 • Musvitvej 4
 • Musvitvej 11
 • Vipstjertevej 4
 • Vipstjertevej 10
 • Vipstjertevej 11


Juni 2018

Ansøgning til Dragør Kommune vedr. dispensation fra lokalplan angående udvidelse af indkørsler, opsætning af

plankeværk samt beskæring af bevoksning på nabogrunden. Korrespondance


Sommer 2018

Henrik Eld forlader bestyrelsen


28/2 2018

Bestyrelsen består nu af:

Formand Lars Beierholm, Rødkælkevej 10 - Telefon 26 22 08 77

Næstformand Rene Thomsen, Rødkælkevej 4 (kan ikke kontaktes)

Kasserer Lene (Efternavn ikke oplyst), Solsortevej 11 (kan ikke kontaktes)

Sekretær (Ingen)

Menigt medlem - Henrik Eld


Suppleant (Ingen)

Suppleant (Ingen)


Revisor - Mathias Rosenaa

Revisor - Ole Nielsen


12/2 2018

Ordinær Generalforsamling onsdag 28 februar 2018 kl. 19 i Hollænderhallen, Halvvejen 3


28/3 2017

Ekstraordinær generalforsamling, hvor ny bestyrelse vælges


22/2 2017

Generalforsamlingen bakker op om bestyrelsesmedlem Henrik Eld, som den øvrige bestyrelse har erklæret samarbejdsproblemer med, derfor fratræder alle øvrige medlemmer. Administrationen af foreningen udlægges til advokat Jens Duus.


27/1 2017

På siden Dokumenter er Orbicons screeningsnotet vedr. drænforholdene nu uploadet.


27/11

Afvanding

Bestyrelsen har afholdt møder med Dragør Kommune samt et eksternt ingeniørfirma om klimaændringernes omfang og effekt på området herude. Desuden er der blevet diskuteret potentielle fremtidige foranstaltninger med henblik på at undgå oversvømmelser. Der er iværksat indsamling af information fra en række Amagerkanske Haveforeninger for at udveksle erfaringer og eventuelt etablere et samarbejde, idet problemerne er velkendte.


19/10

Brønddæksler

Bestyrelsen besluttede på bestyrelsesmødet at undlade fritlæggelse af brønddæksler i rusvejene, i erkendelse af, at dækslerne dels er markeret på tegninger, og dels gradvis vil blive frilagt ifm. slitage på vejene. Derfor er denne udgift sparet.


5/10

Drænudvalget

Drænudvalget, udpeget af generalforsamlingen, har meddelt, at de har nedlagt arbejdet.


2/10

Vandaflæsning

Den 2/10 blev der foretaget vandaflæsning.


15/8-16

Skorstensfejning

Skorstensfejeren kommer forbi d. 15. august, hvorfor I bedes sørge for, at skorstene samt rensedøre er frit tilgængelige.


19/6-16

Sct Hans aften i Møllevang

Dorthe og Harald Elmegård tænder bål på deres store grund !

kl. 17.00 tændes bål for børn og kl 18.00 for voksne ! mød op til en hyggelig aften og medbring gerne spise og drikkelig.

Vel mødt!

Leif Johnson

Formand


27/4-16

Hjemmeside & ny email

Så har jeg offentliggjort AF Møllevangs nye hjemmeside, www.afmoellevang.dk, og foreningens nye email er nu afmoellevang@gmail.com.

Lasse Bo

Næstformand


23/5-16

Havevandring

Sikken en herlig sommer weekend bestyrelsen fik til den årlige havevandring, dejligt at se områdets glade haveejere nyde sommeren i deres pæne haver, lidt malurt i bægeret kom der dog når vi ser at det er de samme par haveejere der blot lader deres haver og huse stå til.

Rigtig god sommer.

Leif Johnson

Formand


Foråret-16

Dræn er blevet lavet på Musvitvej 1. Forstoppelsen af dræn er lavet hos Vipstjertevej 1. Koterne er blevet tjekket. Drænene i hver ende tjekket for at sikre om udledning sker andre steder. Der skal indgås aftaler om oprensning og udbygning af dræn med hhv. Harald og Dragør Kommune. Der er konstateret forstoppelse omkring Jørgens grund og forstoppelse ved overkørsel omkring Møllevangsstien. Dræn burde fungere efter spuling og herefter en TV-inspektion for at sikre at alt er som det skal være.

Drænudvalget


5/5-16

Bredbånd

Jeg har haft en dialog med TDC angående vores 'slappe' bredbåndsdækning. Jeg har reelt 8Mbit - garanteret 3Mbit. Og har spurgt dem, om ikke Møllevang kunne blive omfattet af regeringens bredbåndspulje til yderområder, hvilket indebærer, at TDC opgraderer vores netadgang til 100Mbit - omkostningsfrit for os. Der arbejdes på sagen.

Lasse Bo

Næstformand


3/5-16

Grusveje

Der er nu gennemført den planlagte opfølgende service på grusvejene.

Leif Johnson

FormandOphavsret © 2016 | AF Møllevang | Kalvebodvej 75. 2791 Dragør